Stichting Mr. J.W. Frederiks, ter bevordering van de bestudering van de oudere kunstnijverheid, statutair gevestigd te Leiden (hierna: Stichting Mr. J.W. Frederiks) is opgericht op 17 december 2013.

De doelstelling luidt:

'Artikel 2. Doel

De stichting heeft ten doel de bestudering van de kunstnijverheid te stimuleren en te ondersteunen, onder meer door:

  • in de eerste plaats, het periodiek toekennen van een prijs, de Mr. J.W. Frederiksprijs - al dan niet ex aequo - aan de naar het oordeel van de jury daarvoor in aanmerking komende in de aan de prijsuitreiking voorafgaande periode gepubliceerde studie van een Nederlander op het gebied van de kunstnijverheid, de kleine plastiek en de ornamentiek;
  • zo mogelijk de instelling van een bijzondere leerstoel op het gebied van de kunstnijverheid

en verder al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.'